گردونه ی پلیمر صنعت
polymersanaat (خبر)

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن در آب و هوای معتدل عملکرد بسیار مناسبی دارد و اگر نیازهای مربوط به نصب و مهندسی کامل انجام گردد ، از آنها می توان برای سالهای طولانی استفاده کرد بدون هیچگونه مشکل و شکسته شدن لوله . لوله گذاری لوله پلی اتیلن به صورتی است که در واقع شما یک لوله بسیار انعطاف پذیر را بیشتر ...
polymersanaat (پست)

لوله پلی اتیلن

پلیمر صنعت تولید کننده لوله پلی اتیلن تک جداره تحت فشار تا سایز 710 میلیمتر با رده های فشاری 3.2 بار تا 16 بار. تولید و عرضه لوله پلی اتیلن گازی تا سایز 225 میلیمتر. انواع اتصالات پلی اتیلن پیچی تا سایز 110 میلیمتر 6 بار و 10 بار فشار. انواع اتصالات پلی اتیلن جوشی تا سایز 710 میلیمتر با رد بیشتر ..

 |